ผลกระทบน้ำมันรั่วต่อสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ ตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร

การศึกษาผลกระทบจากคราบน้ำมันต่อสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณป่าชายเลน ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2558 ซึ่งปกคลุมพื้นที่ชายฝั่งยาว 800 เมตร โดยการเก็บตัวอย่างในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พบว่า (เพิ่มเติม…)

ผู้เข้าชม : 490

คุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2557 โดยการวัดคุณภาพน้ำตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ ความเค็ม อุณหภูมิน้ำทะเล ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้ำ สารแขวนลอยทั้งหมด ความโปร่งแสง แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แอมโมเนีย ไนไตรท์ (เพิ่มเติม…)

ผู้เข้าชม : 537

ลูกปลาวัยอ่อนในระบบนิเวศปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การศึกษาลูกปลาวัยอ่อนในระบบนิเวศปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เก็บตัวอย่างจำนวน 6 สถานี ทุก 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนสิงหาคม 2558 จำแนกลูกปลาวัยอ่อนได้ 16 ครอบครัว เป็นปลาวัยอ่อนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 9 ครอบครัว มีความหนาแน่นเฉลี่ยของทุกสถานีสูงสุดในเดือนตุลาคมและ (เพิ่มเติม…)

ผู้เข้าชม : 404

เบนทิคไดโนแฟลกเจลเลต บริเวณเกาะริ้นและเกาะจาน จังหวัดชลบุรี

การศึกษาการกระจายและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มเบนทิคไดโนแฟลกเจลเลต (Benthic Dinoflagellate) บริเวณเกาะริ้นและเกาะจาน จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2557-2558 ใน 3 สกุล คือ Ostreopsis, Prorocentrum และ Gambierdiscus ซึ่งสามารถสร้างสารชีวพิษ Ciguatera Fish Poisoning (CFP) (เพิ่มเติม…)

ผู้เข้าชม : 406

13 ปี การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากบริเวณอ่าวไทยตอนบน

การรวบรวมรายงานการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากบริเวณอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2558 พบการเกยตื้นของโลมาและวาฬ 8 ชนิด จำนวนทั้งสิ้น 211 ตัว (79%) และเต่าทะเลรวม 4 ชนิด จำนวน 55 ตัว (21%) โดยพบแนวโน้มการ (เพิ่มเติม…)

ผู้เข้าชม : 418

ชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชในอ่าวไทย

การศึกษาการแพร่กระจายและองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชในอ่าวไทย ตั้งแต่บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ชายฝั่งตะวันออก จังหวัดชุมพร ลงไปถึงจังหวัดสงขลา พบแพลงก์ตอนพืชจำนวน 133 ชนิด กลุ่มเด่นที่มีองค์ประกอบชนิดมากที่สุดคือ กลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ กลุ่มไดอะตอม ร้อยละ 40 กลุ่มเด่นที่พบมากในแต่ละสถานี คือ (เพิ่มเติม…)

ผู้เข้าชม : 1120
© mcrc-upper.go.th
canakkale canakkale canakkale truva search