ด้านสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ด้านสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

หนังสือ

plankton

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชที่อาจก่อให้เกิดอันตรายบริเวณชายฝั่ง
จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

โดย ศวทบ. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เผยแพร่ กรกฎาคม 2552

mangrove-pollution

ป่าชายเลนและการเก็บกักมลพิษริมฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน

โดย สำนักอนุรัษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เผยแพร่ กันยายน 2553

……………………………………………………………………..

เอกสารวิชาการ

การสำรวจวิจัยสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณอ่าวไทยตอนบน: กรณีศึกษาผลกระทบ
ของสัตว์ทะเลหน้าดินจากอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา

โดย ศวทบ.
เผยแพร่ มิถุนายน 2553

petroleum51

การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนบน

โดย ศวทบ.
เผยแพร่ สิงหาคม 2551

redtidephenomena
แพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่ง่อาวไทยตอนบน

โดย ศวทบ.
เผยแพร่ 2549

……………………………………………………………………..

โปสเตอร์

ชนิดและการแพร่กระจาย
ของแพลงก์ตอนพืชในอ่าวไทย

โดย ศวทบ.
เผยแพร่ สิงหาคม 2558

คุณภาพน้ำทะเลปากแม่น้ำบางปะกง
ปี 2557

โดย ศวทบ.
เผยแพร่ สิงหาคม 2558


คุณภาพน้ำทะเลปากแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี 2557

โดย ศวทบ.
เผยแพร่ สิงหาคม 2558

ขยะทะเลบริเวณชาดหาด
จังหวัดชลบุรีและเพชรบุรี ปี 2557

โดย ศวทบ.
เผยแพร่ สิงหาคม 2558

flooding-impact_ugot_1

รายงานเบื้องต้น การติดตามผลกระทบจากมวลน้ำจืดบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
ตอนที่ 1

โดย ศวทบ.
เผยแพร่ ธันวาคม 2554

flooding-impact_ugot_2

รายงานเบื้องต้น การติดตามผลกระทบจากมวลน้ำจืดบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
ตอนที่ 2

โดย ศวทบ.
เผยแพร่ ธันวาคม 2554

flooding-impact_ugot_3

รายงานเบื้องต้น การติดตามผลกระทบจากมวลน้ำจืดบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
ตอนที่ 3

โดย ศวทบ.
เผยแพร่ ธันวาคม 2554

gymnodinium

การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืช Gymnodinium catenatum
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

โดย ศวทบ.
เผยแพร่ 2554

maeklong-tss

การแพร่กระจายและการแปรผันของตะกอนแขวนลอยทั้งหมด และความเค็ม บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา แลับางปะกง

โดย ศวทบ.
เผยแพร่ 2554

coastal-bact

การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมดในน้ำทะเล
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

โดย ศวทบ.
เผยแพร่ 2554

  temp-surface

การติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

โดย ศวทบ.
เผยแพร่ 2554

……………………………………………………………………..

คู่มือ

garbage

คู่มือเรียนรู้ขยะทะเล: ชายฝั่งอ่าวไทย
และทะเลอันดามัน

โดย สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เผยแพร่ กันยายน 2552

ผู้เข้าชม : 5343
© mcrc-upper.go.th
canakkale canakkale canakkale truva search