ด้านสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ด้านสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

หนังสือ

plankton

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชที่อาจก่อให้เกิดอันตรายบริเวณชายฝั่ง
จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เผยแพร่ กรกฎาคม 2552

mangrove-pollution

ป่าชายเลนและการเก็บกักมลพิษริมฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน

โดย สำนักอนุรัษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เผยแพร่ กันยายน 2553

……………………………………………………………………..

เอกสารวิชาการ

การสำรวจวิจัยสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณอ่าวไทยตอนบน: กรณีศึกษาผลกระทบ
ของสัตว์ทะเลหน้าดินจากอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา

โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
เผยแพร่ มิถุนายน 2553

petroleum51

การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนบน

โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
เผยแพร่ สิงหาคม 2551

redtidephenomena
แพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่ง่อาวไทยตอนบน

โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
เผยแพร่ 2549

……………………………………………………………………..

โปสเตอร์

flooding-impact_ugot_1
รายงานเบื้องต้น การติดตามผลกระทบจากมวลน้ำจืดบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
ตอนที่ 1

โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
เผยแพร่ ธันวาคม 2554

flooding-impact_ugot_2
รายงานเบื้องต้น การติดตามผลกระทบจากมวลน้ำจืดบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
ตอนที่ 2

โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
เผยแพร่ ธันวาคม 2554

flooding-impact_ugot_3
รายงานเบื้องต้น การติดตามผลกระทบจากมวลน้ำจืดบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
ตอนที่ 3

โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
เผยแพร่ ธันวาคม 2554

gymnodinium

การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืช Gymnodinium catenatum
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
เผยแพร่ 2554

maeklong-tss

การแพร่กระจายและการแปรผันของตะกอนแขวนลอยทั้งหมด และความเค็ม บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา แลับางปะกง

โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
เผยแพร่ 2554

coastal-bact

การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมดในน้ำทะเล
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
เผยแพร่ 2554

temp-surface

การติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
เผยแพร่ 2554

……………………………………………………………………..

คู่มือ

garbage

คู่มือเรียนรู้ขยะทะเล: ชายฝั่งอ่าวไทย
และทะเลอันดามัน

โดย สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เผยแพร่ กันยายน 2552

ผู้เข้าชม : 4132
© mcrc-upper.go.th
canakkale canakkale canakkale truva search